Algemene Voorwaarden Devito Backline

Artikel 1
Gedurende de huur tijd zal de huurder het gehuurde als een volwaardig huurder de backline verzorgen en niet aan derden in huur, gebruik of bewaring geven.
Artikel 2
Huurder is verplicht het gehuurde in goede staat van onderhoud te houden. Reparaties zullen door de verhuurder worden uitgevoerd, onderdelen door de verhuurder worden geleverd.
Artikel 3
Indien reparaties, alsmede de aanschaf van onderdelen het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de huurder.
Artikel 4
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht. Bij verschil van mening over de grootte der schade zal een deskundige door de verhuurder worden ingeschakeld.
Artikel 5
Wanneer de huurder in gebreke blijft de factuur tijdig te betalen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst voor ontbonden te houden, onverminderd het recht om van de huurder vergoeding van kosten en schaden te vorderen.
Artikel 6
De eventuele kosten van verzekering van het gehuurde komen voor rekening van de huurder.
Artikel 7
Verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen, welk bedrag na beƫindiging van deze overeenkomst zal worden gerestitueerd, nadat al hetgeen de huurder verschuldigd is volledig zal zijn betaald.
Artikel 8
De duur van de overeengekomen huurperiode mag zonder toestemming van de verhuurder niet worden gewijzigd.
Artikel 9
Na afloop van de huurperiode zal de huurder het gehuurde onverwijld ter beschikking stellen aan de verhuurder en aan deze afleveren.